Gebruiksvoorwaarden

1. Introductie
Deze overeenkomst is van toepassing op de diensten die wij, Stimuliz Licensing BV, aan jou leveren. Door onze diensten te gebruiken, ga je akkoord met deze overeenkomst.

2. Diensten
Met onze dienst, de applicatie “Stimuliz”, kun je testen uitvoeren en resultaten inzien over de ontwikkeling van kinderen. Je voert gegevens in, voert testen uit, bekijkt resultaten en kunt notities toevoegen. Je kunt door alle gegevens die je invoert bladeren, navigeren en zoeken. Je hebt de mogelijkheid andere gebruikers toe te voegen aan en beheren vanuit jouw account.

3. Scope
3.1. Deze overeenkomst is op jou van toepassing als gebruiker van onze diensten. Voordat je gebruik maakt van onze diensten, dien je deze overeenkomst te hebben gelezen en accepteer je deze. Als jij het niet eens bent met deze voorwaarden, of deze niet kunt accepteren om welke reden dan ook, dan kun je geen gebruik maken van onze diensten.

3.2. We kunnen eventuele voorwaarden vanuit jou niet accepteren en wijzen deze dan ook af. Onze relatie met jou als gebruiker staat hoog in ons vaandel. Wij streven naar zo eerlijk als mogelijke regels en transparantie hierin.

3.3. Jij bent verantwoordelijk voor het correcte gebruik van onze diensten en de juiste invoer van informatie. Dit doe jij op eigen risico.

4. Wijzigingen in deze overeenkomst
Onze diensten kunnen veranderen, en daarmee ook deze overeenkomst. De meest recente overeenkomst is steeds van toepassing.

5. Gebruik van onze diensten
5.1. Je gebruikt onze diensten enkel en alleen voor de doeleinden waarvoor we deze aanbieden, namelijk: het kunnen testen en analyseren van de ontwikkeling van kinderen.

5.2. We staan niet toe dat jij:
5.2.1. acties onderneemt die schade toebrengen aan onze applicatie of het correct functioneren in gevaar brengen. Hieronder verstaan we ook het niet beschikbaar of toegankelijk maken van onze applicatie.
5.2.2. onze diensten en content kopieert, verstrekt, reproduceert, opneemt, openbaar stelt, uitzendt, of toegankelijk stelt voor het publiek. We bedoelen hiermee dus ook elke andere manier het gebruiken van onze diensten en content waarvoor je niet expliciet toestemming van ons hebt in een overeenkomst of toepasselijke wet- en regelgevingen. Ook niet wanneer het botst met onze intellectuele eigendomsrechten die gelden voor onze diensten en content.
5.2.3. onze diensten gebruikt om lokale bestanden te importeren of kopiëren waarvoor je geen toestemming hebt om dit op deze wijze te doen.
5.2.4. kopieën van content cashes overzet van een geautoriseerd apparaat naar een ander apparaat.
5.2.5. onze diensten gebruikt voor elke onrechtmatige, fraudegevoelige of schadelijke activiteiten, van afstand of exclusief.
5.2.6. op welke wijze dan ook informatie gebruikt voor data extraction, data harvesting of data mining in de applicatie, tenzij je hiervoor van ons expliciet toestemming hebt gekregen.
5.2.7. wijzigingen in de applicatie aanbrengt die het functioneren of vertonen van de applicatie in gevaar kunnen brengen.
5.2.8. iets in het kader van reverse-engineering, crawling, decompileren, afbreken, wijzigen of het ontwikkelen van afgeleide elementen onderneemt die gebaseerd of afgeleid zijn van onze content tenzij relevante wet- en regelgevingen dit toelaten.
5.2.9. technologie die we gebruiken omzeilt.
5.2.10. onze diensten en content verkoopt, verhuurt, licenseert tenzij expliciet overeengekomen.
5.2.11. scripts of andere automatiseringen toepast die onze diensten manipuleren.
5.2.12. onze auteursrechten, handelsmerken en andere verklaringen van ons intellectueel eigendom wijzigt of verwijdert.
5.2.13. jouw persoonlijke inloggegevens, gebruikersnamen en wachtwoorden aan derden verstrekt of de gegevens van derden gebruikt.
5.2.14. jouw persoonlijke gebruikersaccount verkoopt of een (financiële) compensatie accepteert waardoor de gebruikerscontent in dat betreffende account kan worden beïnvloed.

5.3. Het wachtwoord beschermt het gebruikersaccount en jij bent als gebruiker verantwoordelijk voor het geheimhouden van dit wachtwoord en te zorgen voor een veilig wachtwoord. Dus wees creatief en kies niet een wachtwoord dat eenvoudig te kraken is. Bij jouw registratie van een nieuw account verplichten wij het gebruik van minimaal 8 karakters, één hoofdletter en één symbool. Als je vermoedt dat er iets vreemds is gebeurd met de toegang tot jouw account, informeer ons onmiddellijk en wijzig jouw wachtwoord.

6. Gratis en betaalde diensten
De eerste 30 dagen nadat je een persoonlijk account hebt geregistreerd maak je gratis gebruik van Stimuliz. Na deze proefperiode kun je verder met het gebruik van Stimuliz door een vergoeding te betalen voor deze dienst. We bieden naast het gebruik van Stimuliz diensten aan die jou hierbij ondersteunen, zoals support en workshops. Deze overeenkomst is ook van toepassing op deze diensten, gerelateerd aan het gebruik van de applicatie Stimuliz.

7. Gebruikersrechten
Onze diensten en content zijn ons eigendom. In geen enkel geval geeft het gebruik van onze diensten jou het recht om deze eigendommen over te dragen. We bieden jou als gebruiker een non-exclusieve licentie om onze diensten te gebruiken en toestemming om onze content te gebruiken.

8. Gebruikerscontent
8.1. Als gebruiker van Stimuliz kun je content uploaden en invoeren in de applicatie en diensten. Deze content kan informatie over persoonlijke identificatie en demografische gegevens bevatten.

8.2. Het verkrijgen van eventuele toestemmingen voor het gebruik van onze diensten, en het voorkomen dat dit onze voorwaarden en geldende wet- en regelgevingen overtreedt, is jouw verantwoordelijkheid. Je stelt ons schadeloos voor alle beweren en eisen die vanuit jou, testpersonen of hun vertegenwoordigers ontstaan bij het ontbreken van deze toestemmingen.

9. Vertrouwelijkheid
Als gebruiker behandel je alle zakelijke informatie en correspondentie dat gerelateerd is aan Stimuliz Licensing BV als vertrouwelijk. Deze informatie maak je niet openbaar voor derden, tenzij we hiervoor toestemming bieden. Onder zakelijke informatie verstaan we alle informatie die jij als gebruiker en wij als Stimuliz in het kader van onze overeenkomst en/of relatie met elkaar uitwisselen.

10. Verkoop en betaling
10.1. Onze betaalde diensten zijn toegankelijk en bruikbaar via jouw gebruikersaccount en/of nadat een overeenkomst is gesloten en wij de betaalde diensten voor jou openstellen. De tarieven en specificaties van onze betaalde diensten specificeren wij op onze website www.stimuliz.com.

10.2. Bij het aanmelden en gebruik van onze betaalde diensten betaal je de noodzakelijke vergoedingen en belastingen. Overeengekomen prijzen bevatten geen additionele belastingen en heffingen, met uitzondering van BTW.

10.3. Wij factureren de kosten van betaalde diensten op jaarlijkse basis voorafgaand aan de start van jouw gebruik van deze diensten. Jij zorgt ervoor dat deze vergoedingen binnen 30 dagen op ons rekeningnummer van Stimuliz Licensing B.V. zijn ontvangen, tenzij anders gespecificeerd, na het sluiten van een koopovereenkomst, offerte of aanschaf en/of upgrade naar een account voor betaalde diensten.

10.4. We behouden het recht om onze tarieven te wijzigen zonder dat wij daarover met jou vooraf hebben overlegd.

10.5. Als je de gewijzigde tarieven niet wilt of kunt accepteren, dan informeer je ons hier direct over en beëindig je jouw gebruik van onze betaalde diensten voorafgaand aan de start van de nieuwe periode van het gebruik.

10.6. We hebben het recht, indien we dit als redelijk van aard beschouwen, om een deel van de totaal aan door jou verschuldigde vergoedingen als aanbetaling te vragen met als doel verzekering en borging te verkrijgen voor uit te voeren werkzaamheden om jouw gebruik van onze betaalde diensten te kunnen realiseren, voordat we uitvoering of voortzetting van de overeenkomst starten. We hebben tevens het recht om de uitvoering van onze verplichtingen op te schorten totdat jij ons de verzekeringen en borging hebt geboden in de vorm van een aanbetaling.

10.7. Als je de verschuldigde vergoedingen niet op tijd betaalt of niet binnen de gestelde termijnen zoals gespecificeerd in artikel 10.3, dan stellen we jou van rechtswege in gebreke zonder voorafgaande aankondiging. In dit geval ben je ons rentekosten verschuldigd conform artikel 6:119a van het Nederlands Burgerlijk Wetboek. Deze rentekosten worden berekend op de som van de verschuldigde kosten voor het gebruik van de betaalde diensten en gaan in op het moment dat de betalingstermijnen zijn overschreden, onverminderd eventuele andere rechten van ons als Stimuliz.

10.8. Bij juridische of juridisch-additionele kosten compenseer jij ons voor deze kosten, inclusief buitengerechtelijke kosten en kosten voor juridische ondersteuning die wij moeten vergoeden als resultaat van het door jou niet of te laat nagekomen afspraken, voorwaarden en overeenkomsten. Bij verzuim door jou komen we voorafgaand aan het in rekening brengen van kosten zoals in dit artikel beschreven met elkaar overeen dat de buitengerechtelijke kosten 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen met een minimum van €250,00 (zegge: tweehonderdvijftig euro), onverminderd eventuele andere rechten van ons als Stimuliz voor compensatie van de actuele kosten indien deze hoger uitvallen.

10.9. In het geval van het niet, te laat of onjuist naleven van jouw verplichtingen hebben wij het recht om onze eigen verplichtingen naar jou toe op te schorten en jouw toegang en gebruik van onze diensten op te schorten en/of blokkeren totdat de verschuldigde vergoedingen door ons zijn ontvangen. Jouw verplichting om de verschuldigde vergoedingen aan ons te voldoen vervallen in geen enkel geval.

10.10 Inzet/gebruik van diensten als overeengekomen is verantwoordelijkheid van de afnemer. Het verrekenen van diensten die niet zin ingezet/gebruikt, is niet mogelijk.

11. Diensten en applicaties van derden
Onderdelen van onze diensten en applicaties zijn gekoppeld aan die van derden zodat we content en diensten beschikbaar kunnen maken voor jou. Deze diensten en applicaties van derden hanteren hun eigen gebruiksvoorwaarden en privacybeleid. Door gebruik te maken van onze diensten gebruik je automatisch ook de diensten van deze derden en zijn de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van derden van toepassing. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het gedrag, functies of content van diensten en applicaties van derden, of de transacties die jij als gebruiker mocht aangaan met de leverancier van deze diensten en applicaties van derden.

12. Intellectueel eigendom
12.1. Alle intellectuele eigendomsrechten in de applicatie en de content erin behoren tot ons. Deze materialen zijn beschermd middels auteurswetten en internationale verdragen. Alle rechten zijn voorbehouden.

12.2. Onze diensten en bijbehorende content blijft eigendom van ons. Ook eventuele kopieën van onze software blijven eigendom van ons, ook al is applicatie of onderdelen ervan geïnstalleerd op een apparaat van de gebruiker. Met apparaat bedoelen wij elk apparaat waarmee jij toegang kunt krijgen tot de applicatie en content en deze gebruikt.

12.3. Jij begrijpt en accepteert dat in geen enkel geval deze overeenkomst jou als gebruiker geen licentie en/of eigendom geeft van onze content, intellectueel eigendom, vertrouwelijke informatie, materialen, software en andere middelen die wij jou beschikbaar stellen om te gebruiken.

12.4. Het feit dat je toegang van ons krijgt tot onze content geeft jou geen eigendomsrechten voor die content. Alle onze merken, handelsmerken, dienstmerken, logo’s, domeinnamen en andere functies en/of toepassingen onder het Stimuliz merk zijn eigendom van Stimuliz.

12.5. Deze overeenkomst sluit uit dat jij recht hebt om ons Stimuliz merk en verwante functies of toepassingen te gebruiken voor commerciële of non-commerciële doeleinden.

12.6. Je mag pagina’s van onze applicatie kopiëren of downloaden voor privé en informatieve doeleinden, tenzij deze materialen worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

13 Beperkingen en wijzigingen van onze diensten
Wij streven naar het hoogst haalbare om onze diensten operationeel te houden. Technische mankementen in de applicatie proberen wij te beperken tot het minimale. Wij informeren jou in het geval van deze technische mankementen als we dit noodzakelijk achten. Het kan voorkomen dat zich technische mankementen voordoen, direct in de applicatie of bij diensten van derden, die leiden tot het tijdelijk niet beschikbaar of toegankelijk zijn van de applicatie. In deze gevallen behouden wij het recht om periodiek en op elk moment functies en toepassingen van de applicatie te wijzigen of (tijdelijk of permanent) te beëindigen. We zijn in deze gevallen niet aansprakelijk voor eventuele schade of verlies van jouw content of voor het niet kunnen gebruiken van de applicatie.

14. Beperking van aansprakelijkheid
14.1. Onze aansprakelijkheid in deze overeenkomst is beperkt tot het naleven van onze verplichtingen zoals we deze beschrijven in deze overeenkomst.

14.2. Wij zijn nooit aansprakelijk voor:
14.2.1. verlies van omzet;
14.2.2. verlies van daadwerkelijke of verwachte winst;
14.2.3. verlies van opdrachten;
14.2.4. verlies van financiële middelen;
14.2.5. verlies van verwachte spaargelden;
14.2.6. verlies van handel;
14.2.7. verlies van operationele tijd;
14.2.8. verlies van kansen;
14.2.9. verlies van klandizie;
14.2.10. verlies van reputatie;
14.2.11.imagoschade;
14.2.12. schade of verlies van informatie of het corrumperen van informatie;
14.2.13. alle indirecte verliezen of als gevolg daarvan.

14.3. De beperkingen en uitsluitsels van onze aansprakelijkheid en schadeloosstelling voor onszelf zoals in deze voorwaarden beschreven zijn ook van toepassing op onze werknemers, derden waarvan wij diensten afnemen in de context van onze eigen dienstverlening aan jou, en voor alle partijen waarvan wij diensten afnemen in de context van deze overeenkomst.

15. Schadeloosstelling
Voor zover mogelijk gemaakt vanuit toepasselijke wet- en regelgeving ben jij als gebruiker akkoord met ons schadeloos te stellen voor en tegen alle schade, verliezen en kosten (inclusief advocaatkosten en -vergoedingen) die ontstaan uit:
15.1. het door jou overtreden van deze overeenkomst;
15.2. alle gebruikerscontent;
15.3. al jouw activiteiten waarbij jij je als gebruiker verbindt aan onze diensten;
15.4. jouw overtreding van rechten en wet- en regelgevingen van derden.

16. Toewijzing
Wij kunnen de overeenkomst, of onderdelen van de overeenkomst, toewijzen aan derden en we kunnen onze verplichtingen in deze overeenkomst toewijzen aan derden.

17. Overmacht
17.1. In deze overeenkomst verstaan wij onder overmacht alle omstandigheden die buiten onze macht liggen, inclusief omstandigheden die eventueel waren voorzien bij het aangaan en accepteren van deze overeenkomst, en tijdelijk of permanent het handhaven van deze overeenkomst verhinderen, inclusief oorlog, oorlogsdreiging, burgeroorlog, rellen, stakingen, uitsluiting, logistieke beperkingen in dienstverlening, brand en weersomstandigheden die het aanbieden van onze diensten of die van derden verhinderen.

17.2. Indien er sprake is van belemmering van deze overeenkomst door overmacht behouden wij het recht de uitvoering van deze overeenkomst zonder juridische interventie op te schorten tot een maximum van drie maanden, of de overeenkomst in zijn geheel of gedeeltelijk op te heffen zonder dat wij aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kosten of schade die hieruit voortvloeien.

18. Overige bepalingen
Voor zover er een conflict bestaat tussen andere voorwaarden (bijvoorbeeld opgenomen in een offerte) en deze overeenkomst, gelden de andere voorwaarden.

19. Onderscheidbaarheid en verklaring van afstand
19.1. Indien er voorwaarden in deze overeenkomst als ongeldig of onuitvoerbaar worden verklaard, om welke reden en tot welke mate dan ook, dan heeft deze ongeldigheid of onuitvoerbaarheid in geen enkel geval invloed op de overige voorwaarden in deze overeenkomst en worden deze overige voorwaarden toegepast zoals bij wet is toegestaan.

19.2. Elk gebrek aan onze zijde om de overeenkomst of voorwaarden in deze overeenkomst af te dwingen wijst ons recht om deze overeenkomst en voorwaarden af te dwingen niet af.

20. Support
Vragen of opmerkingen over accounts en betalingen kunnen worden gemeld bij ons support team via info@stimuliz.com. Wij streven ernaar alle vragen en opmerkingen zo spoedig en adequaat als mogelijk te beantwoorden.

21. Toepasselijk recht
21.1. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

21.2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de rechtbank Limburg, locatie Maastricht. De rechtbank Limburg, locatie Maastricht is bevoegd kennis te nemen van alle geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst.

Publicatie en wijzigingen
Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 22-05-2018.